ایمیل

کلمه عبور

نوع پنل


رمز عبور را فراموش کرده ام

فروش شارژ اینترنتی ایرانسل ,  همراه اول , تالیا , رایتل ...سایت خود را طراحی کنید
پژوهش و تحقیق اتوماسیون و نگهداری تعمیرات فایل اصلی پایان نامه DOC حجم فایل 290KB تعداد کل صفحات 180 صفحه
دسته بندی مهندسی صنایع
بازدید ها 201
فرمت فایل doc
حجم فایل 289 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 180
قیمت: 150,000 تومان
پژوهش و تحقیق  اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

فروشنده فایل

کد کاربری 1177
کاربر

پژوهش و تحقیق  اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

فایل اصلی پایان نامه   :  DOC 

حجم فایل    :  290KB 

تعداد کل صفحات :  180 صفحه

چکیده

«سیستم‌های انفورماتیک» و «سیستم‌های نگهداری و تعمیرات» هر دو مفاهیمی هستند مهم و اساسی که تحقیق بر روی هر یک و استفاده از ثمرات آن در پیاده سازی و تحقق کامل ان دو در مراکز صنعتی، سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌تواند بسیار راهگشا و مفید باشد.

اگر چه هر یک از سیستم‌های فوق به تنهایی دارای اهمیت بسیار و از سوی دیگر پیچیدگی‌های خاصی نیز می‌باشند ولیکن مهم آن است که بتوان  با شناخت و احاطه کامل بر روی هر کدام بصورت جداگانه دست به ترکیب و درآمیختن این دو با هم زد. بکارگیری هماهنگ و توامان سیستمهای فو‌ق‌الذکر افزایش در کارآیی و بهره‌وری فراوانی را برای مجموعه بدنبال خواهد داشت.

در تحقیق انجام گرفته تمامی تلاش محقق بر آن است تا مفاهیم درست و کاملی از «سیستم‌های انفورماتیک» و «سیستم‌های نگهداری و تعمیرات» ارائه نموده و بدنبال آن تاثیر این دو را بر یکدیگر بیان نماید.

برای دستیابی به این هدف «شرکت تعمیرات انتقال» که وظیفه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال نیروی منطقه مرکزی ایران را عهده‌دار می‌باشد و «سیستم نگهداری و تعمیرات» را بعنوان مبنای اصلی کارکرد خود انتخاب نموده و سالها است که از این سیستم استفاده می‌کند. بعنوان «جامعه مورد مطالعه» این تحقیق برگزیده شده است. در ضمن با بکارگیری توامان «سیستم‌های انفورماتیک» در این شرکت فضای مناسبی برای رسیدن به هدف پژوهش بدست آمده است.

در ادامه با استفاده از روش «توصیفی ـ پیمایش» و پرسشنامه بعنوان ابزار تحقیق به آزمون سئوالات تحقیق پرداخته و نتایج حاصل از آزمون‌ها را بدست آوردیم.

سپس بررسی تاثیر ایجاد شده بصورت تفصیل بیان شده است و وجوه مختلف این تاثیر نیز در آزمونهای مختلف اندازه‌گیری شده است.

در پایان ملاحظه می‌شود که حاصل این سنجش نشانگر تاثیر مطلوب و بسزای «سیستم‌های انفورماتیک» بر روی عملکرد شرکت می‌باشد.

تاثیرگذاری بیشتر «سیستم‌های انفورماتیک» بر روی عملیات «نگهداری» نسبت به «تعمیرات» و رتبه‌بندی تاثیرات در هر بخش و بالاخره جمع‌بندی نهایی که بیانگر حاصل این پژوهش می‌باشد، در طول تحقیق به تفصیل ارائه می‌گردد.

 

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                                                  1         

مقدمه                                                                                                                                             2         

الف ـ تبیین موضوع تحقیق                                                                                                                   4         

ب ـ اهمیت موضوع                                                                                                                             7         

ج ـ اهداف                                                                                                                                       9         

د ـ سئوالات اصلی (اساسی)                                                                                                                   10

هـ ـ تاریخچه کوتاه                                                                                                                            11       

و ـ متدلوژی تحقیق                                                                                                                            14       

ز ـ تعریف عملیاتی واژه‌ها                                                                                                                     14       

ح ـ مباحث فصول آینده                                                                                                                       15       

فصل دوم: مبانی نظری و سیر تطور موضوع                                                                                                      17       

مقدمه                                                                                                                                             18       

بخش اول                                                                                                                                        20       

1-       تکنولوژی                                                                                                                                 20       

2-       سیستم‌های تکنولوژی اطلاعات                                                                                                      23       

3-       تعریف تکنولوژی اطلاعات                                                                                                            24       

4-       تاریخچه تکنولوژی اطلاعات                                                                                                          28       

5-       کاربردهای سیستم تکنولوژی اطلاعات در سازمان                                                                                30       

الف ـ کاربرد عملیاتی                                                                                                           30       

ب ـ کاربرد اطلاعاتی                                                                                                           33       

ج ـ کاربرد آموزشی                                                                                                             36       

6- پیاده سازی سیستم تکنولوژی اطلاعات                                                                                                38       

بخش دوم                                                                                                                                                        44       

1-       جایگاه سیستم‌های نگهداری و تعمیرات                                                                                             44       

2-       تعریف سیستم‌های نگهداری و تعمیرات                                                                                             46       

3-       لزوم استفاده از سیستم‌های نگهداری و تعمیرات                                                                                   47       

4-       معایب ناشی از نداشتن سیستم‌های نگهداری و تعمیرات                                                                          48       

5-       انواع روشهای نگهداری و تعمیرات                                                                                                   50       

الف ـ نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود                                                                                          50       

ب ـ نگهداری و تعمیرات در هنگام بروز اشکال                                                                                   51       

ج ـ نگهداری و تعمیرات پیشگیری                                                                                                   52       

د ـ نگهداری و تعمیرات پیشگویی کننده                                                                                            53       

هـ ـ نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر                                                                                              54       

6-       نگهداری و تعمیرات در سازمان‌ها                                                                                                    56       

7-       نگهداری و تعمیرات در شبکه انتقال نیرو                                                                                            57       

بخش سوم                                                                                                                                                       59       

1-       تئوری های مبتنی بر عامل تاثیر                                                                                                      59       

الف ـ جبر تکنولوژی                                                                                                                    59       

ب ـ جبر سازمانی                                                                                                                       61       

ج ـ دیدگاه اقتضاء و ضرورت                                                                                                          62       

2- انواع تاثیر تکنولوژی بر سازمان                                                                                                          63       

1-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر اقتصاد سازمان                                                                    63       

2-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر ساختار سازمان                                                                    67       

3-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر عملکرد سازمان                                                                  72       

الف ـ تاثیر بر مهندسی مجدد منابع انسانی                                                                  72       

ب ـ تاثیر بر استراتژی سازمان                                                                                74       

ج ـ تاثیر بر متمایز ساختن عملکرد سازمان                                                                 75       

د ـ تاثیر بر کارایی عملیات                                                                                    76       

هـ ـ تاثیر بر طراحی مجدد گردش کار                                                                      77       

بخش چهارم                                                                                                                                                     79       

مهمترین تحقیقات پیرامون تکنولوژی اطلاعات و عملکرد سازمان                                                                     79       

برگزیده تحقیقات انجام گرفته در ایران                                                                                                      84

خلاصه                                                                                                                                            88

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                                                89       

مقدمه                                                                                                                                             90       

1-       روش تحقیق                                                                                                                             91       

الف ـ بررسی‌های موردی                                                                                                              92       

ب ـ بررسی‌های آزمایشگاهی                                                                                                         93       

ج ـ منابع دست دوم                                                                                                                    94       

د ـ روش تحقیق از راه بررسی یا پیمایش                                                                                           94       

2- تحلیل عملی روش                                                                                                                         95

3- مدل تئوری و متغیرهای مورد آزمون                                                                                                    96

4- متغیرهای سئوالات فرعی                                                                                                                 97

5- معیارهای سئوالات فرعی                                                                                                                 98

6- جامعه آماری و روش جمع‌آوری اطلاعات                                                                                              99

7- جامعه نمونه و پایایی و روایی پرسشنامه                                                                                                100      

خلاصه                                                                                                                                            104      

فصل چهارم: تجزیه و تحلیلی اطلاعات                                                                                                           105      

مقدمه                                                                                                                                             106      

1-       ویژگی‌های جامعه آماری                                                                                                               107      

الف ـ ترکیب جامعه آماری از نظر مدرک تحصیلی                                                                                108      

ب ـ ترکیب جامعه آماری از نظر موقعیت شغلی                                                                                    109      

ج ـ ترکیب جامعه آماری از نظر سابقه کار                                                                                          110      

2- آزمون سئوالات تحقیق                                                                                                                    111      

الف ـ سئوالات مرتبط                                                                                                              112      

ب ـ نوع و نحوه انتخاب تکنیک‌های آماری                                                                                    112

3- سئوال فرعی اول                                                                                                                           114      

4- سئوال فرعی دوم                                                                                                                           118      

5- سئوال فرعی سوم                                                                                                                          121      

6- سئوال فرعی چهارم                                                                                                                        125      

7- مجموع کلیه سئوالات فرعی (سئوال اصلی پژوهش)                                                                                  128      

8- تحلیل واریانس                                                                                                                             132      

9- تحلیل واریانس سئوال فرعی اول                                                                                                        133      

10- تحلیل واریانس سئوال فرعی دوم                                                                                                      137      

11- تحلیل واریانس سئوال فرعی سوم                                                                                                     143      

12- تحلیل واریانس سئوال فرعی چهارم                                                                                                   149      

خلاصه                                                                                                                                            154      

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                                                                              156      

مقدمه                                                                                                                                             157      

1-       نتایج تحقیق                                                                                                                             158      

2-       نتایج تحلیلی تحقیق                                                                                                                    159

3-       محدودیت‌ها                                                                                                                              162      

4-       پیشنهادات                                                                                                                                163      

منابع                                                                                                                                                             167

الف ـ منابع فارسی                                                                                                                              168

ب ـ منابع انگلیسی                                                                                                                             171

ضمیمه                                                                                                                                                          174

 

فهرست منابع

الف ـ منابع فارسی

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پرسشنامه ارزیابی میزان ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC
پرسشنامه ارزیابی میزان  ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC
قیمت: 40,000 تومان
دانلود پرسشنامه ارزیابی میزان  ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC دانلود پرسشنامه ارزیابی میزان  ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC
پرسشنامه تاثیر اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات
پرسشنامه تاثیر اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات
قیمت: 20,000 تومان
دانلود پرسشنامه تاثیر اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات دانلود پرسشنامه تاثیر اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات
پرسش نامه Just In Time
پرسش نامه Just In Time
قیمت: 25,000 تومان
دانلود پرسش نامه Just In Time دانلود پرسش نامه Just In Time
پروپوزال و روش تحقیق Just In Time
پروپوزال و روش تحقیق Just In Time
قیمت: 75,000 تومان
دانلود پروپوزال و روش تحقیق Just In Time دانلود پروپوزال و روش تحقیق Just In Time
ادبیات و مبانی نظری Just In Time
ادبیات و مبانی نظری Just In Time
قیمت: 75,000 تومان
دانلود ادبیات و مبانی نظری Just In Time دانلود ادبیات و مبانی نظری Just In Time
پژوهش مطالعه وضعیت فعلی انبارها وامكان سنجی برای حركت به سوی Just In Time
پژوهش مطالعه وضعیت فعلی انبارها وامكان سنجی برای حركت به سوی Just In Time
قیمت: 150,000 تومان
دانلود پژوهش مطالعه وضعیت فعلی انبارها وامكان سنجی برای حركت به سوی Just In Time دانلود پژوهش مطالعه وضعیت فعلی انبارها وامكان سنجی برای حركت به سوی Just In Time
پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)
پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)
قیمت: 12,000 تومان
دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)
پاورپوینت سیستم مدیریت مکانیزه نت (CMMS)
پاورپوینت سیستم مدیریت مکانیزه نت (CMMS)
قیمت: 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت مکانیزه نت (CMMS) دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت مکانیزه نت (CMMS)
پاورپوینت فاکتور های انسانی و ارگونومی
پاورپوینت فاکتور های انسانی و ارگونومی
قیمت: 2,000 تومان
دانلود پاورپوینت فاکتور های انسانی و ارگونومی دانلود پاورپوینت فاکتور های انسانی و ارگونومی
پاورپوینت زنجیره تامین سبز
پاورپوینت زنجیره تامین سبز
قیمت: 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت زنجیره تامین سبز دانلود پاورپوینت زنجیره تامین سبز
پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته
پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته
قیمت: 10,000 تومان
دانلود پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته دانلود پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته
پاورپوینت حمل و نقل هوایی
پاورپوینت حمل و نقل هوایی
قیمت: 15,000 تومان
دانلود پاورپوینت حمل و نقل هوایی دانلود پاورپوینت حمل و نقل هوایی
پاورپوینت تجارت الکترونیک
پاورپوینت تجارت الکترونیک
قیمت: 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک
پاورپوینت مدیریت مالی زنجیره تامین
پاورپوینت مدیریت مالی زنجیره تامین
قیمت: 10,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت مالی زنجیره تامین دانلود پاورپوینت مدیریت مالی زنجیره تامین
پاورپوینت زنجیره تامین معکوس
پاورپوینت زنجیره تامین معکوس
قیمت: 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت زنجیره تامین معکوس دانلود پاورپوینت زنجیره تامین معکوس
سایت خود را طراحی کنید
پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل بوکر

بالا